Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dywitach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://przedszkoledywity1.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-21.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Łukaszewicz, adres e-mail: psdywity@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 512 01 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać 5 stopni (nie ma podjazdu) oraz drzwi pierwsze wejściowe otwierane ręcznie.
 2. Osoby chcące wejść do przedszkola korzystają z kodu znajdującego się po lewej stronie drzwi wejściowych, drugich. Numer kodu na szyfrantach znają pracownicy przedszkola i rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki. Pozostałe osoby chcące wejść do budynku naciskając przycisk dzwonka, znajdujący się po prawej stronie drzwi, informują o potrzebie wejścia.
 3. Budynek jest dwupoziomowy (parter i I piętro) – na I piętro prowadzą schody (brak jest windy), w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 4. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 5. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe - brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online na poziomie PJM A2, po uprzednim umówieniu się.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Data dodania: 2022-01-21 20:56:10
Data edycji: 2022-02-22 12:47:13
Ilość wyświetleń: 468

Kalendarz

Grupy

Zobacz co słychać w naszych grupach przedszkolnych
Czytaj więcej
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej